Coronablinkern

Användarvillkor för mobilapplikationen Coronablinkern

Användarvillkoren tillämpas på användningen av mobilapplikationen Coronablinkern (”applikation”) som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (”THL”). Syftet med applikationen är att erbjuda ett datasystem som intensifierar brytningen av covid-19-smittkedjorna, för att nå dem som eventuellt exponerats för coronaviruset. Bestämmelser om upprätthållande och användning av applikationen finns i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Dessa användarvillkor utgör ett avtal om användning av applikationen mellan THL och den som använder applikationen. Användaren måste godkänna dessa användarvillkor i samband med att applikationen tas i bruk, varvid de binder användaren. Det är frivilligt att ta i bruk applikationen. Användningen av applikationen begränsas till Finlands geografiska område.

Applikationen erbjuds via App Store, Google Play Store och eventuella andra appbutiker, varvid användaren utöver dessa användarvillkor ska följa tjänsteleverantörens egna användarvillkor.

1. Användarrättighet

Användaren har rätt att använda applikationen enligt dessa användarvillkor. Användarrättigheten är inte exklusiv och kan inte överföras till en tredje part.

Användarrättigheten gäller tills vidare. Användarrättigheten upphör när användaren raderar applikationen. THL har rätt och skyldighet att upphöra med underhållet av applikationens datasystem och att radera uppgifterna i det, när det inte längre är nödvändigt att använda applikationen för att bryta covid-19-smittkedjorna. Då upphör också användarrättigheten till applikationen automatiskt.

Den som använder applikationen ansvarar för anskaffningen av den utrustning, programvara och de datakommunikationsförbindelser som behövs för att använda applikationen samt för kostnaderna för dessa och för att utrustningen, programvaran och förbindelserna fungerar. Användaren ser till att applikationen används i en datasäker användarmiljö.

2. Personuppgifter

Användaren bör ge applikationen de nödvändiga rättigheter som användningen av applikationen förutsätter. Sådana rättigheter gör det möjligt att i användarens telefon, med Bluetooth-teknologi, följa upp och lagra pseudonymer för personer som användaren har kommit i kontakt med, samt att lagra användarens pseudonym i andra användares telefoner som har applikationen. Applikationen samlar inte in övriga personuppgifter eller positions- eller rörlighetsdata. Användaren kan när som helst återkalla sina samtycken som gäller ibruktagandet av applikationen genom att avlägsna applikationen från sin enhet, varvid även skyldigheterna enligt dessa användarvillkor automatiskt upphör att gälla.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med användningen av datasystemet finns i 43 a §–43 h § i kapitel 4a i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Personuppgifter behandlas i samband med användningen av datasystemet för att bryta covid-19-smittkedjorna, för att nå och informera personer som använder applikationen och personer som eventuellt exponerats för smitta, samt för statistiska ändamål som är nödvändiga med tanke på uppföljningen av covid-19-epidemin och utvärderingen av datasystemets funktion. Personuppgifter används inte för andra ändamål.

Följande personuppgifter behandlas i samband med användningen av datasystemet:

  1. användarens pseudonymer;
  2. pseudonymer för andra användare som användaren har kommit i kontakt med, nödvändiga uppgifter om kontakternas varaktighet och tidpunkten för dessa, samt Bluetooth-signalens styrka i den mobila enheten;
  3. pseudonymen för en användare som meddelat om sin smitta;
  4. information som användaren får om sin eventuella exponering;De uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 4 lagras i användarens mobila enhet. De uppgifter som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten i lagen om smittsamma sjukdomar lagras i bakgrundssystemet för att nå användare av applikationen som eventuellt exponerats för smitta.

De uppgifter som avses i punkterna 1–4 raderas och förstörs inom 21 dygn efter det att de har registrerats. Uppgifterna raderas och förstörs senast när datasystemet tas ur bruk i enlighet med 43 a § 5 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Applikationens användare behöver inte meddela läkaren om de uppgifter användaren fått med hjälp av datasystemet.

Behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av datasystemet beskrivs närmare i THL:s dataskyddsanmälan.

THL kan anlita underleverantörer för att möjliggöra en tjänst som tillhandahålls via applikationen. THL förbinder sina underleverantörer att iaktta de krav på behandling av personuppgifter och datasäkerhet som dessa användarvillkor och dataskyddslagstiftningen ställer. Underleverantörerna behandlar inte uppgifterna för andra ändamål. FPA och Sotedigi Oy behandlar personuppgifter på den registeransvariges vägnar. Solita Oy som levererat applikationen behandlar inte personuppgifter.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och äganderättigheter i anslutning till applikationen tillhör THL eller THL:s licensgivare. Applikationen kan innehålla programvara med öppen källkod.

4. Ansvarsbegränsningar

THL erbjuder, godkänner och upprätthåller i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar ett datasystem som består av en mobilapplikation och tillhörande bakgrundssystem för att nå dem som eventuellt exponerats för coronaviruset. THL strävar efter att erbjuda applikationen till användarna så felfritt som möjligt. THL ansvarar dock inte för felaktiga eller bristfälliga funktioner i applikationen på grund av tekniska, dataöverföringsrelaterade eller andra motsvarande orsaker och inte heller för förseelser mot dessa användarvillkor eller för andra fel eller skador som orsakas av användarens egna åtgärder vid användningen av applikationen. THL ansvarar inte heller för problem med dataöverföring som beror på tredje parter eller fel som beror på brott mot dessa användarvillkor eller på användarens egna åtgärder i övrigt.  THL ansvarar inte för riktigheten i de publikationer, länkar eller andra motsvarande uppgifter som getts ut av tredje parter gällande applikationen.

THL erbjuder applikationen ”som sådan” och garanterar inte att den fungerar enligt användarnas krav eller att den fungerar i alla användningsmiljöer.

THL ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av applikationen eller tolkningen av uppgifterna i den, inklusive förstörda eller försvunna uppgifter, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

THL ansvarar inte för de krav som tredje parter ställer på användaren. THL ansvarar inte för sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor till den del det är fråga om force majeure som är oberoende av THL.

5. Ändring av användarvillkoren och giltighetstid

THL har rätt att när som helst ändra innehållet i applikationen som hör till dess underhållsansvar. THL har rätt att ändra dessa användarvillkor. Användarna informeras i god tid om ändringar i användarvillkoren. För att användaren ska kunna fortsätta använda applikationen efter att användarvillkoren har ändrats måste användaren godkänna de ändrade användarvillkoren i applikationen.

6. Tillämplig lagstiftning och tvister

Finlands lag tillämpas på användarvillkoren. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

7. Kontaktuppgifter

Institutet för hälsa och välfärd
PB30, 00271 Helsingfors
tfn 029 524 6000
Koronavilkku@thl.fi
Aleksi Yrttiaho är ansvarig för applikationen Coronablinkern
förnamn.efternamn@thl.fi