Koronavilkku

Koronavilkku-mobiilisovelluksen käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (”THL”) ylläpitämän Koronavilkku-mobiilisovelluksen (”sovellus”) käyttöön. Sovelluksen tarkoituksena on tarjota covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi. Sovelluksen ylläpidosta ja käytöstä säädetään tartuntatautilaissa (1227/2016).

Nämä käyttöehdot muodostavat sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen THL:n ja sovelluksen käyttäjän välille. Sovelluksen käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot sovelluksen käyttöönoton yhteydessä, jolloin ne sitovat käyttäjää. Sovelluksen käyttöönotto on vapaaehtoista. Sovelluksen käyttö rajautuu Suomen maantieteelliselle alueelle.

Sovellus tarjotaan käyttöön App Storen, Google Play Storen ja mahdollisten muiden sovelluskauppojen kautta, jolloin näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjän tulee noudattaa kyseisen palveluntarjoajan omia käyttöehtoja.

1. Käyttöoikeuden sisältö

Sovelluksen käyttäjällä on oikeus käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Käyttöoikeus päättyy käyttäjän poistaessa sovelluksen. THL:lla on oikeus ja velvollisuus lopettaa sovelluksen tietojärjestelmän ylläpito ja poistaa sen sisältämät tiedot, kun sovelluksen käyttö ei enää ole tarpeen covid-19-tartuntaketjujen katkaisemiseksi. Tällöin myös sovelluksen käyttöoikeus päättyy automaattisesti.

Sovellusta tai sen sisältöä ei saa käyttää näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Sovelluksen käyttäjä ei esimerkiksi saa:

  • kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida tai jälleenmyydä tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää sovellusta tai sen osia tai sisältöä tai tätä henkilökohtaista käyttöoikeutta;
  • antaa tahallisesti virheellisiä tietoja (esim. avauskoodi) sovellukseen;
  • kiertää tai muuttaa mitään sovellukseen mahdollisesti asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia;
  • purkaa (reverse engineer), kääntää tai muulla tavoin selvittää sovelluksen ohjelmakoodia, ellei sitä ole laissa erikseen sallittu tai julkaistu avoimesti.

Sovelluksen käyttäjä vastaa sovelluksen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista ja laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien toiminnasta. Käyttäjä huolehtii sovelluksen käytöstä tietoturvallisessa käyttöympäristössä.

2. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa sovelluksen käytön edellyttämät tarpeelliset oikeudet sovellukselle. Tällaiset oikeudet mahdollistavat käyttäjän kohtaamien henkilöiden pseudonyymisten tunnisteiden seurannan ja tallentamisen käyttäjän puhelimeen hyödyntäen Bluetooth-teknologiaa sekä käyttäjän pseudonyymisten tunnisteiden tallentamisen muiden sovelluksen käyttäjien puhelimiin. Sovellus ei kerää muita henkilötietoja eikä sijaintiin tai liikkumiseen liittyviä tietoja. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa sovelluksen käyttöönoton mukaiset suostumukset poistamalla sovelluksen laitteestaan jolloin myös näiden käyttöehtojen mukaiset velvollisuudet lakkaavat automaattisesti.

Tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä säädetään Tartuntatautilain (1227/2016) luvun 4a pykälissä 43 a § – 43 h §:ssä.

Tietojärjestelmän käytön yhteydessä henkilötietoja käsitellään covid-19-tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja sovellusta käyttävien sekä tartunnalle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tavoittamiseksi ja informoimiseksi sekä covid-19-epidemian seurannan ja tietojärjestelmän toiminnan arvioinnin kannalta tarpeellisiin tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Tietojärjestelmän käytön yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  1. käyttäjän pseudonyymiset tunnisteet;
  2. käyttäjän kohtaamien toisten käyttäjien pseudonyymiset tunnisteet ja näihin kohtaamisiin liittyvät tarpeelliset tiedot niiden kestosta ja ajankohdasta sekä mobiililaitteen bluetooth-signaalin voimakkuudesta;
  3. tartunnastaan ilmoittaneen käyttäjän pseudonyymiset tunnisteet;
  4. käyttäjän saama tieto mahdollisesta altistumisestaan;

Edellä 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot tallennetaan käyttäjän mobiililaitteeseen. Taustajärjestelmään tallennetaan tartuntatautilain 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisesti tartunnalle altistuneiden mobiilisovelluksen käyttäjien tavoittamiseksi.

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan ja tuhotaan 21 vuorokauden kuluessa niiden tallentumisesta. Tiedot poistetaan ja tuhotaan viimeistään, kun tietojärjestelmä poistetaan tartuntatautilain 43 a §:n 5 momentin mukaisesti käytöstä.

Sovelluksen käyttäjän ei tarvitse ilmoittaa tietojärjestelmän avulla saamiaan tietoja lääkärille.

Henkilötietojen käsittely tietojärjestelmän käytön yhteydessä kuvataan tarkemmin THL:n julkaisemassa tietosuojailmoituksessa.

THL voi käyttää alihankkijoita sovelluksen kautta tarjottavan palvelun mahdollistamiseksi. THL sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan näiden käyttöehtojen ja tietosuojalainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia henkilötietojen käsittelystä ja tietoturvallisuudesta. Alihankkijat eivät käsittele tietoja muihin tarkoituksiin. Kela ja Sotedigi Oy käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Sovelluksen toimittanut Solita Oy ei käsittele henkilötietoja.

3. Immateriaalioikeudet

Kaikki sovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet kuuluvat THL:lle tai THL:n lisenssinantajalle. Sovellus voi sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

4. Vastuunrajoitukset

THL tarjoaa, hyväksyy ja ylläpitää tartuntatautilain mukaisesti mobiilisovelluksesta ja siihen liittyvästä taustajärjestelmästä koostuvan tietojärjestelmän koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi. THL pyrkii tarjoamaan sovelluksen käyttäjille mahdollisimman virheettömästi. THL ei kuitenkaan vastaa sovelluksen virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta, jotka johtuvat teknisistä, tiedonsiirrollisista tai muista vastaavista syistä eikä käyttäjän aiheuttamista näiden käyttöehtojen rikkomuksista tai muutoin käyttäjän omista toimista sovellusta käytettäessä aiheutuvista virheistä tai vahingoista. THL ei vastaa myöskään kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista taikka virheistä, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen rikkomuksesta tai muutoin käyttäjän omista toimista. THL ei vastaa sovellukseen liittyvien kolmansien tahojen ilmoittamien julkaisujen, linkkien tai muiden vastaavien tietojen oikeellisuudesta.

THL tarjoaa sovelluksen käyttäjille ”sellaisena kuin se on” eikä takaa sovelluksen toimintaa käyttäjien vaatimusten mukaisesti tai että se toimisi kaikissa eri käyttöympäristöissä.

THL ei vastaa sovelluksen käytöstä tai sovelluksen sisältämien tietojen tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista mukaan lukien tietojen tuhoutumisesta tai katoamisesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

THL ei vastaa kolmansien osapuolten käyttäjään kohdistamista vaatimuksista. THL ei ole vastuussa näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siltä osin kuin kyse on THL:sta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä.

5. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

THL:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa ylläpitovastuulleen kuuluvia sovelluksen sisältöjä. THL:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin käyttäjille. Jotta käyttäjä voi jatkaa sovelluksen käyttöä käyttöehtojen muutoksen jälkeen, on käyttäjän hyväksyttävä muutetut käyttöehdot sovelluksessa.

6. Sovellettava laki ja riitatilanteet

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

7. Yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL30, 00271 Helsinki
puh. 029 524 6000
Koronavilkku@thl.fi
Koronavilkkusovelluksesta vastaava henkilö on Aleksi Yrttiaho
etunimi.sukunimi@thl.fi